Украинский: подготовка к ЗНО

Як оцінюється зміст власного висловлювання (за вимогами ЗНО)


Критерій Змiст компонента Кiьк.
балов
1. Теза Учень чітко формулює тезу висловлення.
Теза передує аргументам. Учень використовує мовні конструкції на зразок «Я вважаю…», «На мою думку» тощо. Учень може подати дві тези й аргументувати кожну окремо.
2
Учень формулює тезу частково. Не використовує мовні конструкції на зразок «Я вважаю…», «На мою думку» тощо. Або: теза розташована після аргументів. Або: теза розірвана аргументами чи прикладами. 1
Учень не формулює тезу. Не вживає мовні конструкції на зразок «Я вважаю…», «На мою думку» тощо. Аргументам не передує висловлення, що свідчить про розуміння теми. 0
2. Аргу-
менти
Учень наводить принаймні два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези. Аргументи передують прикладам. Учень може використовувати мовні конструкції на зразок «тому що», «це доводить», «підтвердженням цього є», «це засвідчує», «свідченням цього є», «доказом цього може бути» тощо. 2
Учень наводить принаймні один доречний доказ для обґрунтування висловленої тези. Або: аргументи розташовані після прикладів. 1
Учень не наводить жодного аргументу для обґрунтування тези. Або: наведені аргументи не є доречними. 0
3-а.
Приклади з літератури чи
мистецтва
Учень наводить принаймні один доречний приклад з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указана проблема, порушена автором художнього твору, назва твору, художній образ, через який проблема розкрита, наведена цитата з твору. Учень може також посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості. Учень може використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад…», «прикладом може слугувати», «яскравим прикладом цього може слугувати», «не можна не згадати» тощо. 2
Відсутня мотивація наведення цього прикладу або приклад містить фактичні помилки. 1
Приклад з літератури чи інших видів мистецтва відсутній або недоречний. 0

3-б.

Приклад
 з історії, суспільно
- політич-
ного чи власного життя
Учень наводить принаймні один доречний приклад з історії, суспільно-політичного життя чи власного життя. Учень може використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад…», «прикладом може слугувати», «яскравим прикладом цього може слугувати», «не можна не згадати» тощо. 2
Приклад містить фактичні помилки 1
Приклад з історії, суспільно-політичного життя чи власного життя відсутній або недоречний. 0
4. Логіч-
ність і послідов-
ність
Учень будує висловлення логічно й послідовно, використовує мовні кліше, слова-скріпи, що оформлюють текст, на кшталт «по-перше», «по-друге», «з цього випливає», «як було зазначено», «повертаючись до думки», «як можна побачити» тощо. Учень структурує роботу за абзацами. 2
У роботі наявні порушення логіки викладу. 1
Логіка викладу відсутня. 0
5. Висно-
вок
Висновок відповідає тезі й органічно випливає з аргументів і прикладів. Учень може використовувати мовні конструкції на зразок «отже», «таким чином», «можна зробити висновок», «висновком може слугувати» тощо. 2
Висновок частково відповідає тезі або не пов'язаний з аргументами та прикладами. Учень неправильно оформлює висновок, наприклад, починає його словами «я вважаю». 1
Висновок не відповідає тезі, не пов'язаний з аргументами та прикладами або являє собою самодостатню тезу. 0
Усього за зміст 1-12


Результаты мониторинга по украинскому от 24. сентября 2010 г.
ĉ
Olga Goncharenko,
6 окт. 2010 г., 10:24
Comments